Notariusz Katowice

ul. Ściegiennego nr 2/2 (budynek 3Qubes)
40-113 Katowice

Notariusz Marta Cholewa

Od sierpnia 2016 roku do końca marca 2021 roku prowadziła Kancelarię Notarialną mieszczącą się przy ul. Jesionowej nr 22 w Katowicach.
Nowa siedziba Kancelarii Notarialnej znajduje się w Katowicach, w nowoczesnym budynku 3QUBES, tuż przy galerii handlowej Silesia City Center, przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego nr 2/2.
Kancelaria mieści się na drugim piętrze, w budynku jest winda, budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy wejściu do budynku znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone wyłączne dla klientów kancelarii.

Zapewniamy Państwu kompleksową i profesjonalną obsługę, solidność, terminowość, dokładność i dyskrecję w zakresie dokonywanych czynności notarialnych oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Dbamy o zabezpieczenie praw i interesów naszych Klientów, kierując się przede wszystkim uczciwością, rzetelnością oraz etyką i godnością zawodową. Notariusz, jako osoba zaufania publicznego, zadba nadto o zabezpieczenie interesów każdej ze stron transakcji, zgodność z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, orzecznictwem i najwyższą starannością.

Kancelaria Notarialna wyposażona jest w dostęp do internetu bezprzewodowego (WI-FI) oraz terminal płatniczy, dzięki czemu istnieje możliwość dokonywania przelewów przez klientów oraz płatności kartą za dokonywane czynności notarialne. Nadto blisko Kancelarii znajdują się liczne bankomaty i placówki banków.

Załatw sprawę szybko i sprawnie

Dokumenty niezbędne do dokonania typowych czynności notarialnych

W przypadku innych czynności prosimy o kontakt z Kancelarią

  Wymóg podania danych osobowych wynika z ustawowego obowiązku prawnego. Brak danych uniemożliwia świadczenie usług notarialnych.
Dane osoby fizycznej: imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, aktualne miejsce zamieszkania (nie meldunku), numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, NIP (w przypadku osób fizycznych czynnie prowadzących działalność gospodarczą, gdy przy czynności notarialnej pobierany jest podatek). Nadto przy umowach – informacja o stanie cywilnym (aktualnym oraz w przypadku zbywcy – również w momencie nabycia zbywanego przedmiotu).

 • Ważny dokument stwierdzający tożsamość, tj. dowód osobisty, paszport, karta pobytu.
 • Jeśli niemożliwe jest osobiste stawiennictwo lub gdy wymaga tego charakter czynności – sporządzone we właściwej, przewidzianej prawem formie pełnomocnictwo (nie dotyczy Aktu poświadczenia dziedziczenia).
 • Umowa majątkowa małżeńska, jeśli została zawarta. np. rozdzielność majątkowa (tzw. intercyza), rozszerzenie wspólności majątkowej.
 • W przypadku osoby prawnej lub spółek osobowych - tekst jednolity umowy spółki lub statut.
 • Gdy osoba jest niewidoma, głucha, niema lub głuchoniema, notariusz na życzenie takiej osoby powinien przywołać do czynności wskazaną przez nią zaufaną osobę.
 • W przypadku osoby nie znającej biegle w mowie i piśmie języka polskiego – do każdej czynności wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego języka, którym włada ta osoba, a tłumacz powinien okazać zaświadczenie wydane przez Ministra Sprawiedliwości o wpisie na listę tłumaczy przysięgłych.

DOKUMENTY DO AKTU POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA
 1. Dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu
 2. Odpis skrócony aktu zgonu lub prawomocne orzeczenie sądu o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu
 3. Odpis skrócony aktu małżeństwa małżonka osoby zmarłej, z adnotacją o ustaniu małżeństwa
 4. Odpis skrócony aktu urodzenia spadkobiercy, który nie zmieniał nazwiska rodowego
 5. Odpis skrócony aktu małżeństwa spadkobiercy, który zmieniał nazwisko rodowe
 6. Zaświadczenie o numerze PESEL i ostatnim meldunku zmarłego lub unieważniony dowód osobisty osoby zmarłej (jeśli zawiera informacje o adresie)
 7. Zgoda sądu opiekuńczego na przyjęcie spadku wprost lub jego odrzucenie
 8. Testament
 9. Protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu
 10. Protokół z przyjęcia oświadczenia o przyjęciu/odrzuceniu spadku
 11. Umowa zrzeczenia się dziedziczenia
NADTO NIEZBĘDNE INFORMACJE:
 1. Stan cywilny spadkodawcy w chwili śmierci.
 2. Ostatnie miejsce zwykłego pobytu osoby zmarłej w chwili śmierci i jej ostatnie miejsce zamieszkania..
 3. Obywatelstwo spadkodawcy w chwili śmierci.
DODATKOWO:
 1. Czy któryś ze spadkobierców posiada obywatelstwo innego kraju niż Polska? TAK / NIE
 2. Czy w skład spadku wchodzą własność lub wieczyste użytkowanie nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub udziały, akcje lub ogół praw i obowiązków w spółce handlowej będącej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? TAK / NIE
 3. Numery ksiąg wieczystych nieruchomości, położonych w RP, do których tytuł prawny posiadał zmarły.
 4. (dotyczy małżonka osoby zmarłej) Czy toczyło/toczy się postępowanie o rozwiązanie/unieważnienie/separację małżeństwa oraz czy nastąpiło wyłączenie małżonka od dziedziczenia na podstawie art. 940 Kodeksu cywilnego? TAK / NIE
 5. Czy toczyło/toczy się postępowanie dotyczące niegodności spadkobiercy lub osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny? TAK / NIE
 6. (dotyczy osób zmarłych przed 17 sierpnia 2015 r.) Czy zmarły był właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości położonej za granicą, bądź miał inne prawo rzeczowe do takiej nieruchomości lub był za granicą posiadaczem jakiejkolwiek nieruchomości lub jej części? TAK / NIE
 7. (dotyczy osób zmarłych po 17 sierpnia 2015 r.) Czy zmarły dokonał wyboru prawa właściwego dla ogółu kwestii prawnospadkowych? TAK / NIE
 8. (dotyczy osób zmarłych przed 14 lutego 2001 r.) Czy w skład spadku po zmarłym wchodzi gospodarstwo rolne? TAK / NIE
 9. (dotyczy osób zmarłych po 24 listopada 2018 r.) Czy w skład spadku po zmarłym wchodzi przedsiębiorstwo w spadku objęte zarządem sukcesyjnym? TAK / NIE
WYMAGANE DOKUMENTY W PRZYPADKU PEŁNOMOCNICTWA
 1. Dowód osobisty lub paszport mocodawcy, czyli osoby udzielającej pełnomocnictwa,
 2. Dane pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, miejsce zamieszkania, numer dowodu osobistego),
 3. W przypadku spółek – numer KRS,
 4. Numer księgi wieczystej lub dane dotyczące spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w przypadku gdy mają one być przedmiotem pełnomocnictwa,
 5. Określenie zakresu pełnomocnictwa,
 6. Dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP adres zameldowania),
 7. Dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
 8. Opis nieruchomości najlepiej - zwykły odpis z księgi wieczystej.
DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY PODZIALE MAJĄTKU WSPÓLNEGO (PO USTANIU WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ):
 1. Dokumenty tożsamości małżonków,
 2. Wypis umowy ustanawiającej ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej lub prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód,
 3. Określenie przedmiotów umowy i ich wartości rynkowej,
 4. Określenie wysokości spłat lub dopłat (jeśli są przewidziane),
 5. Jeśli przedmiotem umowy jest: – nieruchomość – wymagane jest podanie numeru księgi wieczystej, – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu bez księgi wieczystej – wymagane jest przedłożenie zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej,
 6. Zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie nieruchomości lub prawa było zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – jeśli nieruchomość lub prawo podlegające podziałowi zostało nabyte w drodze spadku lub darowizny.
WYKAZ DOKUMENTÓW DO PRZYJĘCIA/ODRZUCENIA SPADKU
 1. Dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu
 2. Pełnomocnictwo
 3. Odpis skrócony aktu zgonu lub prawomocne orzeczenie sądu o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu
DODATKOWO W PRZYPADKU OSB MAŁOLETNICH:
 1. Zgoda sądu opiekuńczego na przyjęcie spadku wprost lub jego odrzucenie
 2. Odpis skrócony aktu urodzenia małoletniego
 3. Kopia wniosku złożonego do sądu opiekuńczego z informacją o dacie wpływu
NADTO NIEZBĘDNE INFORMACJE:
 1. Czy po wskazanej osobie zmarłej miało już miejsce odrzucenie/przyjęcie spadku? TAK / NIE / NIE WIEM
 2. Czy czynność ta miała miejsce w Kancelarii Notarialnej Notariusz Marty Cholewa? TAK / NIE / NIE WIEM
 3. Ostatnie miejsce zwykłego pobytu osoby zmarłej w chwili śmierci i jej ostatnie miejsce zamieszkania.
 4. W przypadku braku miejsca zamieszkania spadkodawcy w Polsce - miejsce, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.
 5. Czy zmarły sporządził testament? TAK / NIE / NIE WIEM
 6. Czy po wskazanej osobie zmarłej toczy się postępowanie sprawie o stwierdzenie nabycia spadku? TAK akt / NIE / NIE WIEM
 7. Dane dzieci osoby składającej oświadczenie (imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, a w przypadku osób małoletnich - również daty urodzenia):
 8. Dane spadkobierców należących do kręgu spadkobierców ustawowych/testamentowych (stosunek pokrewieństwa z osobą zmarłą, imiona i nazwiska, a jeżeli nie odrzucili jeszcze spadku - również ich adresy zamieszkania):
UMOWY SPÓŁKI, AKTY ZAŁOŻYCIELSKIE SPÓŁKI, STATUTY SPÓŁKI: Spółki dla których ustawa wymaga formy aktu notarialnego tj. spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjnej.

Spółka dla której wspólnicy chcą nadać formę aktu notarialnego tj. spółki cywilnej, spółki jawnej, czy spółki partnerskiej:

 1. Dokumenty tożsamości wspólników
 2. W przypadku firm – numer KRS, REGON, NIP
 3. Firma Spółki
 4. Czas trwania Spółki, jeśli jest oznaczony
 5. PKD – przedmiot działalności Spółki
 6. W przypadku spółek osobowych:
  • określenie wkładów, ich wartości i sposobu pokrycia
  • określenie sposobu udziału Wspólników w zyskach i stratach Spółki
  • umowa majątkowa małżeńska, jeśli została zawarta przez Wspólnika
W przypadku Spółek kapitałowych:
 1. Wysokość kapitału zakładowego,
 2. Liczba i wartość nominalna udziałów lub akcji
 3. Liczba udziałów lub akcji przypadających na poszczególnych Wspólników
 4. Sposób pokrycia kapitału
 5. Organy spółki, sposób reprezentacji
PROTOKOŁY
 1. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI
  1. Numer KRS spółki
  2. Ostatni tekst jednolity
  3. Opis zmian / projekty uchwał
  4. Lista wspólników / akcjonariuszy
 2. PODWYŻSZENIE LUB OBNIŻENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W SPÓŁCE Z O.O.
  1. Numer KRS spółki
  2. Ostatni tekst jednolity
  3. Wskazanie kwoty podwyższenia / obniżenia
  4. Określenie czy podwyższenie ma nastąpić w drodze ustanowienia nowych udziałów, czy przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów
  5. Określenie czy nowe udziały zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym lub wkładem niepieniężnym (aportem), czy częściowo wkładem pieniężnym i częściowo wkładem niepieniężnym
  6. Określenie czy udziały obejmuje dotychczasowy czy nowy wspólnik
  7. Dodatkowo w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w drodze ustanowienia nowych udziałów, wspólnik obejmujący udziały musi złożyć oświadczenie w formie aktu notarialnego o ich objęciu
  8. W przypadku obniżenia kapitału zakładowego – określenie wysokości, o jaką kapitał zakładowy ma być obniżony oraz sposobu obniżenia
  9. Lista wspólników
 3. USTANOWIENIE PEŁNOMOCNIKA NA PODSTAWIE ART. 210 KSH
  1. Numer KRS spółki
  2. Lista wspólników
  3. Dane Pełnomocnika/Pełnomocników – imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania
  4. Zakres pełnomocnictwa
 4. ROZWIĄZANIE SPÓŁKI
  1. Numer KRS spółki
  2. Ostatni tekst jednolity
  3. Dane likwidatorów, chyba że rozwiązanie Spółki nastąpi bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego
POŁĄCZENIE / PODZIAŁ / PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁEK
 1. POŁĄCZENIE
  1. Numery KRS Spółek
  2. Ostatnie teksty jednolite umów Spółek
  3. Dane Spółki przejmującej lub informacje o zawiązywanej Spółce, która przejmie Spółki istniejące
  4. Plan połączenia
  5. Projekty uchwał Spółek, które mają ulec połączeniu
 2. PODZIAŁ
  1. Numer KRS Spółki
  2. Ostatni tekst jednolity umowy Spółki
  3. Tryb podziału – przez przejęcie, zawiązanie nowych spółek, wydzielenie
  4. Plan podziału
  5. Projekty uchwał dotyczące podziału
 3. PRZEKSZTAŁCENIE
  1. Numer KRS Spółki
  2. Ostatni tekst jednolity umowy Spółki
  3. Plan przekształcenia Spółki z załącznikami – projektem umowy spółki, która powstanie w wyniku przekształcenia, projektami uchwał (w spółce jednoosobowej plan przekształcenia jest sporządzany w formie aktu notarialnego.)
  4. Opinia biegłego rewidenta
  5. Dane osób wchodzących w skład organów Spółki, która powstanie w wyniku przekształcenia
 4. POŚWIADCZENIA PODPISÓW NA UMOWIE ZBYCIA UDZIAŁÓW
  1. Umowy zbycia udziałów w kilku egzemplarzach
  2. Jeśli umowy mają zostać przygotowane przez notariusza – numer KRS Spółki, dane wspólników, informacje o typie umowy, liczbie zbywanych udziałów
 5. UMOWA PRZENIESIENIA OGÓŁU PRAW I OBOWIĄZKÓW W SPÓŁKACH OSOBOWYCH
  1. Numer KRS Spółki
  2. Ostatni tekst jednolity umowy Spółki
  3. Projekty uchwał
  4. Dane wspólników dotychczasowych i przystępujących do Spółki
  5. Określenie wkładów wspólników przystępujących do Spółki oraz udziału nowych wspólników w zyskach i stratach Spółki
NIEZBĘDNE DOKUMENTY
 1. Dowód osobisty lub paszport osoby pragnącej sporządzić testament.
 2. Dane spadkobierców (imiona, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, PESEL).
 3. Dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, adres zameldowania, data urodzenia).
 4. Dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia).
TESTAMENT Z ZAPISEM ZWYKŁYM LUB WINDYKACYJNYM
 1. Dowód osobisty lub paszport osoby pragnącej sporządzić testament.
 2. Dane spadkobierców (imiona, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, PESEL).
 3. Jeżeli przedmiotem zapisu ma być nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – numer księgi wieczystej nieruchomości, a w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie posiadającego księgi wieczystej zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej.
DOKUMENTY DOTYCZĄCE UMOWY MAJĄTKOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ
 1. Umowa majątkowa małżeńska zawierana PRZED zawarciem związku małżeńskiego NIEZBĘDNE INFORMACJE: data i miejsce zawierania związku małżeńskiego.
 2. Umowa majątkowa małżeńska zawierana PO zawarciu związku małżeńskiego NIEZBĘDNE DOKUMENTY: odpis skrócony aktu małżeństwa (do okazania).
WYKAZ DOKUMENTÓW DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ
 1. Dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu
 2. Pełnomocnictwo
 3. Umowa majątkowa małżeńska
 4. Podstawa nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu, decyzja administracyjna)
 5. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego odnośnie podatku od spadków i darowizn
 6. Wypis z rejestru gruntów, z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej
 7. Wyrys z mapy ewidencyjnej, z adnotacją, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej
 8. Zaświadczenie o rewitalizacji
 9. Zaświadczenie o uproszczonym planie urządzenia lasu lub o jego braku
 10. Zaświadczenie o planie zagospodarowania przestrzennego
 11. Decyzja o warunkach zabudowy
 12. Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, z adnotacją o jej ostateczności
 13. Zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia
 14. Umowa kredytowa
 15. Zaświadczenie/oświadczenie banku o udzielonym kredycie i/lub załączniki do umowy kredytowej, z których wynikają warunki do wypłaty kredytu
DOKUMENTY ZALEŻNE OD USTALEŃ STRON UMOWY
 1. Zaświadczenie o braku osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy
 2. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach: od nieruchomości, rolnym, leśnym lub w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
 3. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach z tytułu: użytkowania wieczystego gruntu, składek KRUS, ZUS
 4. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku
NADTO NIEZBĘDNE INFORMACJE:
 1. Numer księgi wieczystej
 2. Aktualny adres zamieszkania (nie meldunku)
 3. Adres do doręczeń sądowych
 4. Stan cywilny (aktualny oraz w przypadku zbywcy – również w momencie nabycia zbywanego przedmiotu)
 5. NIP (w przypadku osób fizycznych czynnie prowadzących działalność gospodarczą)
 6. Cena sprzedaży
 7. Wartość rynkowa nieruchomości
 8. Termin zapłaty ceny
 9. Numer rachunku bankowego do zapłaty ceny
 10. Termin wydania nieruchomości w posiadanie nabywcy
WYKAZ DOKUMENTÓW DO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ
 1. Dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu
 2. Pełnomocnictwo
 3. Umowa majątkowa małżeńska
 4. Podstawa nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu)
 5. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego odnośnie podatku od spadków i darowizn
 6. Zaświadczenie o rewitalizacji
 7. Zaświadczenie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu lub postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia
 8. Umowa kredytowa
 9. Zaświadczenie/oświadczenie banku o udzielonym kredycie i/lub załączniki do umowy kredytowej, z których wynikają warunki do wypłaty kredytu
DOKUMENTY ZALEŻNE OD USTALEŃ STRON UMOWY:
 1. Zaświadczenie o braku osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy
 2. Zaświadczenie o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych
 3. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach: od nieruchomości lub w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
 4. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach z tytułu: użytkowania wieczystego gruntu, składek ZUS (gdy prowadzona działalność gospodarcza)
 5. Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu
NADTO NIEZBĘDNE INFORMACJE:
 1. Numer księgi wieczystej
 2. Aktualny adres zamieszkania (nie meldunku)
 3. Adres do doręczeń sądowych
 4. Stan cywilny (aktualny oraz w przypadku zbywcy – również w momencie nabycia zbywanego przedmiotu)
 5. NIP (w przypadku osób fizycznych czynnie prowadzących działalność gospodarczą)
 6. Cena sprzedaży
 7. Wartość rynkowa nieruchomości
 8. Termin zapłaty ceny
 9. Numer rachunku bankowego do zapłaty ceny
 10. Termin wydania nieruchomości w posiadanie nabywcy
WYKAZ DOKUMENTÓW DO ZBYCIA SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU
 1. Dowód osobisty lub paszport lub karta pobytu
 2. Pełnomocnictwo
 3. Umowa majątkowa małżeńska
 4. Podstawa nabycia (np. wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu, przydział)
 5. Zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej o tym komu przysługuje lokal
 6. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego odnośnie podatku od spadków i darowizn
 7. Umowa kredytowa
 8. Zaświadczenie/oświadczenie banku o udzielonym kredycie i/lub załączniki do umowy kredytowej, z których wynikają warunki do wypłaty kredytu
 9. Zaświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej o położeniu lokalu (do założenia księgi wieczystej)
DOKUMENTY ZALEŻNE OD USTALEŃ STRON UMOWY:
 1. Zaświadczenie o braku osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy
 2. Zaświadczenie o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych
 3. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
 4. Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach z tytułu składek ZUS (gdy prowadzona działalność gospodarcza)
 5. Świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu
NADTO NIEZBĘDNE INFORMACJE:
 1. Numer księgi wieczystej, jeżeli jest prowadzona
 2. Aktualny adres zamieszkania (nie meldunku)
 3. Adres do doręczeń sądowych
 4. Stan cywilny (aktualny oraz w przypadku zbywcy – również w momencie nabycia zbywanego przedmiotu)
 5. NIP (w przypadku osób fizycznych czynnie prowadzących działalność gospodarczą)
 6. Cena sprzedaży
 7. Wartość rynkowa lokalu
 8. Termin zapłaty ceny
 9. Numer rachunku bankowego do zapłaty ceny
 10. Termin wydania lokalu w posiadanie nabywcy
DOKUMENTY DO ZAŁOŻENIA FUNDACJI
 1. Dokumenty tożsamości fundatorów,
 2. Nazwa i siedziba fundacji,
 3. Określenie celów fundacji,
 4. Określenie czy fundacja będzie prowadziła działalność gospodarczą, a jeśli tak to podanie przedmiotu tej działalności,
 5. Wysokość funduszu założycielskiego oraz określenie kwoty przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej (nie mniej niż 1000zł).
 1. Dokument tożsamości osoby składającej pieniądze do depozytu notarialnego,
 2. Kwota depozytu,
 3. Określenie czynności związanej z depozytem,
 4. Określenie warunków wydania depozytu,
 5. Wskazanie osoby uprawnionej (jej rachunku bankowego w przypadku przelewu środków).
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI
 1. Dowód osobisty lub paszport osoby poddającej się egzekucji,
 2. W przypadku spółek – numer KRS,
 3. Podstawa poddania się egzekucji (np. umowa dzierżawy/najmu, umowa o dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, umowa kredytu lub pożyczki).
Zawarcie UMOWY NAJMU OKAZJONALNEGO lokalu mieszkalnego nie wymaga udziału notariusza, a jedynie zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności – czyli sporządzenia dokumentu zawierającego własnoręczne podpisy obydwu stron umowy (wynajmującego i najemcy).

Załącznikami do umowy najmu okazjonalnego są:
 1. Oświadczenie, w którym najemca wskazuje lokal, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, gdy dojdzie do zakończenia umowy najmu - wystarczy forma zwykła pisemna;
 2. Oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, wskazanego powyżej, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w tym lokalu - wystarczy forma zwykła pisemna, natomiast na żądanie wynajmującego forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym; Do poświadczenia podpisu należy przedłożyć gotowe oświadczenie oraz ważny dokument tożsamości. Do okazania tytuł prawny do dysponowania lokalem. Podpis składany jest dopiero w obecności notariusza.
 3. Oświadczenie, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego - obowiązkowo forma aktu notarialnego. Natomiast do przygotowania aktu notarialnego poddania się egzekucji, należy dostarczyć podpisaną umowę najmu okazjonalnego oraz ważny dokument tożsamości.
Należy przy tym zwrócić uwagę, czy umowa najmu okazjonalnego zawiera numery PESEL jej stron oraz osób, które mają prawo do zamieszkiwania wraz z najemcą w lokalu. Nadto umowa ta powinna być zawarta na czas oznaczony (nie dłuższy niż 10 lat). Wynajmującym może być tu tylko osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.
 1. Dowód osobisty lub paszport osoby ustanawiającej hipotekę,
 2. Umowa kredytu, pożyczki lub inny dokument określający wierzytelność,
 3. W przypadku spółek – numer KRS,
 4. Zaświadczenie banku (w przypadku kredytu) potrzebne do ustanowienia hipoteki,
 5. Podstawa nabycia nieruchomości lub prawa, na którym ma być ustanowiona hipoteka (akt notarialny, prawomocne orzeczenie sądu lub ostateczna decyzja administracyjna),
 6. Numer księgi wieczystej nieruchomości, obciążanej hipoteką,
 7. W przypadku, gdy nabyli Państwo obciążaną nieruchomość lub prawo w drodze spadku lub zasiedzenia przed 01.01.2007 roku albo w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, spadku, zasiedzenia po 01.01.2007 roku – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że nabycie jest zwolnione od podatku lub że należny podatek został zapłacony, bądź też że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia albo pisemna zgoda naczelnika urzędu skarbowego na obciążenie rzeczy lub praw majątkowych uzyskanych tytułem określonym w art. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn
Do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy dzierżawy działkowej wystarczy zawarcie umowy w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym pod rygorem nieważności. Zawarcie umowy jedynie w formie pisemnej jest traktowane tak, jakby w ogóle nie doszło do przeniesienia praw do działki.

Skuteczność umowy zależy od zatwierdzenia jej przez zarząd stowarzyszenia ogrodowego.

Wzory umów udostępniają zarządy ogródków działkowych lub można je znaleźć w Internecie. Poniżej do pobrania przykładowe wzory.

Umowa przeniesienia praw do działki powinna być sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron oraz dla Zarządu ROD.

DOKUMENTY: Do poświadczenia podpisu należy przedłożyć gotową, tj. już wypełnioną, umowę oraz ważne dokumenty tożsamości. Podpisy składane są dopiero w obecności notariusza.
Rodzice, jako prawni opiekunowie dziecka sprawują nad nim władzę rodzicielską. W przypadku gdy osoba małoletnia wyjeżdża za granicę bez rodziców lub opiekunów prawnych (wyznaczonych sądownie), może być wymagane (np. przez biuro podróży, kontrolę graniczną) udzielenie przez nich zgody na pobyt dziecka w określonym miejscu i pod nadzorem (faktyczną opieką, nie prawną) określonych osób trzecich. W niektórych państwach jest to uważane za dobrą praktykę, w niektórych jest to wymóg (np. Niemcy, Hiszpania, Portugalia). Wymogi krajów UE w tym zakresie można sprawdzić.

Oświadczenia tego typu składa się najczęściej w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem.

Decyzję o wyjeździe dziecka za granicę rodzice powinni podejmować wspólnie, jeżeli oboje posiadają władzę rodzicielską (nawet jeżeli jest ograniczona - w postanowieniu sądu należy sprawdzić w jakim zakresie). Dotyczy to również wyjazdu dziecka pod opieką tylko jednego z nich (gdyż drugi rodzic może złożyć zawiadomienie o przestępstwie uprowadzenia dziecka za granicę). W braku porozumienia między rodzicami w kwestiach istotnych spraw dziecka rozstrzyga sąd opiekuńczy.

W postanowieniu z dnia 6 marca 1985 r. (sygn. III CRN 19/85) Sąd Najwyższy wskazał, iż „wyjazd dziecka za granicę w celu spędzenia tam wakacji, jako należący do istotnych spraw dziecka wymaga zgody obojga rodziców, wykonujących władzę rodzicielską, a w braku takiej zgody orzeczenia sądu opiekuńczego”.

Natomiast nadmienić tutaj należy, że nie jest możliwym przekazanie opieki prawnej nad dzieckiem w drodze pełnomocnictwa. Niektóre urzędy i instytucje honorują takie upoważnienia, jednak z formalnego punktu widzenia dokument taki nie odnosi skutków prawnych i nie uprawnia osoby trzeciej do podejmowania istotnych decyzji, np. do wyrażenia zgody na wykonanie zabiegu medycznego, czy uzyskania informacji o stanie zdrowia dziecka.

Zgodnie z art. 110 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w razie przemijającej przeszkody w wykonywaniu władzy rodzicielskiej sąd zawiesza jej sprawowanie i wyznacza dla dziecka opiekuna prawnego. Po ustaniu przeszkody trzeba sądownie uchylić zawieszenie sprawowania opieki.

DOKUMENTY: Do poświadczenia podpisu należy przedłożyć gotowe oświadczenie oraz ważne dokumenty tożsamości. Podpisy składane są dopiero w obecności notariusza.

Masz inne pytanie?

Zadzwoń teraz i skorzystaj z bezpłatnej konsultacji prawnej

eyJtYXBfb3B0aW9ucyI6eyJjZW50ZXJfbGF0IjoiNTAuMjcxNzYwOTM3MzEzNDUiLCJjZW50ZXJfbG5nIjoiMTkuMDA4NDM0OTk2MzA1NjIiLCJ6b29tIjoxOCwibWFwX3R5cGVfaWQiOiJST0FETUFQIiwiZml0X2JvdW5kcyI6ZmFsc2UsImRyYWdnYWJsZSI6dHJ1ZSwic2Nyb2xsX3doZWVsIjpmYWxzZSwiZGlzcGxheV80NV9pbWFnZXJ5IjoiIiwibWFya2VyX2RlZmF1bHRfaWNvbiI6Imh0dHBzOlwvXC9rYXRvd2lja2lub3Rhcml1c3oucGxcL3dwLWNvbnRlbnRcL3BsdWdpbnNcL3dwLWdvb2dsZS1tYXAtcGx1Z2luXC9hc3NldHNcL2ltYWdlc1wvXC9kZWZhdWx0X21hcmtlci5wbmciLCJpbmZvd2luZG93X3NldHRpbmciOiIiLCJpbmZvd2luZG93X2JvdW5jZV9hbmltYXRpb24iOiIiLCJpbmZvd2luZG93X2Ryb3BfYW5pbWF0aW9uIjpmYWxzZSwiY2xvc2VfaW5mb3dpbmRvd19vbl9tYXBfY2xpY2siOmZhbHNlLCJpbmZvd2luZG93X3NraW4iOiIiLCJkZWZhdWx0X2luZm93aW5kb3dfb3BlbiI6ZmFsc2UsImluZm93aW5kb3dfb3Blbl9ldmVudCI6ImNsaWNrIiwiZnVsbF9zY3JlZW5fY29udHJvbCI6ZmFsc2UsInNlYXJjaF9jb250cm9sIjp0cnVlLCJ6b29tX2NvbnRyb2wiOnRydWUsIm1hcF90eXBlX2NvbnRyb2wiOmZhbHNlLCJzdHJlZXRfdmlld19jb250cm9sIjpmYWxzZSwiZnVsbF9zY3JlZW5fY29udHJvbF9wb3NpdGlvbiI6IlRPUF9MRUZUIiwic2VhcmNoX2NvbnRyb2xfcG9zaXRpb24iOiJUT1BfTEVGVCIsInpvb21fY29udHJvbF9wb3NpdGlvbiI6IlRPUF9MRUZUIiwibWFwX3R5cGVfY29udHJvbF9wb3NpdGlvbiI6IlRPUF9MRUZUIiwibWFwX3R5cGVfY29udHJvbF9zdHlsZSI6IkhPUklaT05UQUxfQkFSIiwic3RyZWV0X3ZpZXdfY29udHJvbF9wb3NpdGlvbiI6IlRPUF9MRUZUIiwibWFwX2NvbnRyb2wiOnRydWUsIm1hcF9jb250cm9sX3NldHRpbmdzIjpmYWxzZSwibWFwX3pvb21fYWZ0ZXJfc2VhcmNoIjo2LCJ3aWR0aCI6IiIsImhlaWdodCI6IjU4MCJ9LCJwbGFjZXMiOlt7ImlkIjoiMiIsInRpdGxlIjoiUHJ6eXN0YW5layBUcmFtd2Fqb3d5IiwiYWRkcmVzcyI6IiIsInNvdXJjZSI6Im1hbnVhbCIsImNvbnRlbnQiOiJQcnp5c3RhbmVrIFRyYW13YWpvd3kiLCJsb2NhdGlvbiI6eyJpY29uIjoiaHR0cHM6XC9cL2thdG93aWNraW5vdGFyaXVzei5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMDNcL21hcmtlci0wMmIucG5nIiwibGF0IjoiNTAuMjY4MDE5MjcxNTMyNzEiLCJsbmciOiIxOS4wMDk2NTkzODExMjAxNTUiLCJjaXR5IjoiIiwic3RhdGUiOiIiLCJjb3VudHJ5IjoiIiwib25jbGlja19hY3Rpb24iOiJtYXJrZXIiLCJyZWRpcmVjdF9jdXN0b21fbGluayI6IiIsIm1hcmtlcl9pbWFnZSI6IiIsIm9wZW5fbmV3X3RhYiI6InllcyIsInBvc3RhbF9jb2RlIjoiIiwiZHJhZ2dhYmxlIjpmYWxzZSwiaW5mb3dpbmRvd19kZWZhdWx0X29wZW4iOmZhbHNlLCJhbmltYXRpb24iOiJCT1VOQ0UiLCJpbmZvd2luZG93X2Rpc2FibGUiOnRydWUsInpvb20iOjUsImV4dHJhX2ZpZWxkcyI6IiJ9LCJjYXRlZ29yaWVzIjpbeyJpZCI6IjIiLCJuYW1lIjoiUHJ6eXN0YW5raSIsInR5cGUiOiJjYXRlZ29yeSIsImV4dGVuc2lvbl9maWVsZHMiOltdLCJpY29uIjoiaHR0cHM6XC9cL2thdG93aWNraW5vdGFyaXVzei5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMDNcL21hcmtlci0wMmIucG5nIn1dLCJjdXN0b21fZmlsdGVycyI6IiJ9LHsiaWQiOiIzIiwidGl0bGUiOiJQcnp5c3RhbmVrIEF1dG9idXNvd3kiLCJhZGRyZXNzIjoiIiwic291cmNlIjoibWFudWFsIiwiY29udGVudCI6IlByenlzdGFuZWsgQXV0b2J1c293eSIsImxvY2F0aW9uIjp7Imljb24iOiJodHRwczpcL1wva2F0b3dpY2tpbm90YXJpdXN6LnBsXC93cC1jb250ZW50XC91cGxvYWRzXC8yMDIxXC8wM1wvbWFya2VyLTAyYi5wbmciLCJsYXQiOiI1MC4yNzQ5NDk5NTUyOTA1NyIsImxuZyI6IjE5LjAwODk0ODEzNzU1MTU0IiwiY2l0eSI6IiIsInN0YXRlIjoiIiwiY291bnRyeSI6IiIsIm9uY2xpY2tfYWN0aW9uIjoibWFya2VyIiwicmVkaXJlY3RfY3VzdG9tX2xpbmsiOiIiLCJtYXJrZXJfaW1hZ2UiOiIiLCJvcGVuX25ld190YWIiOiJ5ZXMiLCJwb3N0YWxfY29kZSI6IiIsImRyYWdnYWJsZSI6ZmFsc2UsImluZm93aW5kb3dfZGVmYXVsdF9vcGVuIjpmYWxzZSwiYW5pbWF0aW9uIjoiQk9VTkNFIiwiaW5mb3dpbmRvd19kaXNhYmxlIjp0cnVlLCJ6b29tIjo1LCJleHRyYV9maWVsZHMiOiIifSwiY2F0ZWdvcmllcyI6W3siaWQiOiIyIiwibmFtZSI6IlByenlzdGFua2kiLCJ0eXBlIjoiY2F0ZWdvcnkiLCJleHRlbnNpb25fZmllbGRzIjpbXSwiaWNvbiI6Imh0dHBzOlwvXC9rYXRvd2lja2lub3Rhcml1c3oucGxcL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMjFcLzAzXC9tYXJrZXItMDJiLnBuZyJ9XSwiY3VzdG9tX2ZpbHRlcnMiOiIifSx7ImlkIjoiNCIsInRpdGxlIjoiUGFya2luZyBTaWxlc2lhIENpdHkgQ2VudGVyIiwiYWRkcmVzcyI6IiIsInNvdXJjZSI6Im1hbnVhbCIsImNvbnRlbnQiOiJQYXJraW5nIFNpbGVzaWEgQ2l0eSBDZW50ZXIiLCJsb2NhdGlvbiI6eyJpY29uIjoiaHR0cHM6XC9cL2thdG93aWNraW5vdGFyaXVzei5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMDNcL21hcmtlci0wMy5wbmciLCJsYXQiOiI1MC4yNzI1MzAzODI0MDgwMiIsImxuZyI6IjE5LjAwMjkwODA5Njk3NTA2NiIsImNpdHkiOiIiLCJzdGF0ZSI6IiIsImNvdW50cnkiOiIiLCJvbmNsaWNrX2FjdGlvbiI6Im1hcmtlciIsInJlZGlyZWN0X2N1c3RvbV9saW5rIjoiIiwibWFya2VyX2ltYWdlIjoiIiwib3Blbl9uZXdfdGFiIjoieWVzIiwicG9zdGFsX2NvZGUiOiIiLCJkcmFnZ2FibGUiOmZhbHNlLCJpbmZvd2luZG93X2RlZmF1bHRfb3BlbiI6ZmFsc2UsImFuaW1hdGlvbiI6IkJPVU5DRSIsImluZm93aW5kb3dfZGlzYWJsZSI6dHJ1ZSwiem9vbSI6NSwiZXh0cmFfZmllbGRzIjoiIn0sImNhdGVnb3JpZXMiOlt7ImlkIjoiMyIsIm5hbWUiOiJQYXJraW5nIiwidHlwZSI6ImNhdGVnb3J5IiwiZXh0ZW5zaW9uX2ZpZWxkcyI6W10sImljb24iOiJodHRwczpcL1wva2F0b3dpY2tpbm90YXJpdXN6LnBsXC93cC1jb250ZW50XC91cGxvYWRzXC8yMDIxXC8wM1wvbWFya2VyLTAzLnBuZyJ9XSwiY3VzdG9tX2ZpbHRlcnMiOiIifSx7ImlkIjoiNSIsInRpdGxlIjoiUHJ6eXN0YW5layBBdXRvYnVzb3d5IiwiYWRkcmVzcyI6IiIsInNvdXJjZSI6Im1hbnVhbCIsImNvbnRlbnQiOiJQcnp5c3RhbmVrIEF1dG9idXNvd3kiLCJsb2NhdGlvbiI6eyJpY29uIjoiaHR0cHM6XC9cL2thdG93aWNraW5vdGFyaXVzei5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMDNcL21hcmtlci0wMmIucG5nIiwibGF0IjoiNTAuMjY3NDc2NjQxNzM3MDgiLCJsbmciOiIxOS4wMTMxMzgyMDYxMDg0NzIiLCJjaXR5IjoiIiwic3RhdGUiOiIiLCJjb3VudHJ5IjoiIiwib25jbGlja19hY3Rpb24iOiJtYXJrZXIiLCJyZWRpcmVjdF9jdXN0b21fbGluayI6IiIsIm1hcmtlcl9pbWFnZSI6IiIsIm9wZW5fbmV3X3RhYiI6InllcyIsInBvc3RhbF9jb2RlIjoiIiwiZHJhZ2dhYmxlIjpmYWxzZSwiaW5mb3dpbmRvd19kZWZhdWx0X29wZW4iOmZhbHNlLCJhbmltYXRpb24iOiJCT1VOQ0UiLCJpbmZvd2luZG93X2Rpc2FibGUiOnRydWUsInpvb20iOjUsImV4dHJhX2ZpZWxkcyI6IiJ9LCJjYXRlZ29yaWVzIjpbeyJpZCI6IjIiLCJuYW1lIjoiUHJ6eXN0YW5raSIsInR5cGUiOiJjYXRlZ29yeSIsImV4dGVuc2lvbl9maWVsZHMiOltdLCJpY29uIjoiaHR0cHM6XC9cL2thdG93aWNraW5vdGFyaXVzei5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMDNcL21hcmtlci0wMmIucG5nIn1dLCJjdXN0b21fZmlsdGVycyI6IiJ9LHsiaWQiOiI2IiwidGl0bGUiOiJQcnp5c3RhbmVrIFRyYW13YWpvd3kiLCJhZGRyZXNzIjoiIiwic291cmNlIjoibWFudWFsIiwiY29udGVudCI6IlByenlzdGFuZWsgVHJhbXdham93eSIsImxvY2F0aW9uIjp7Imljb24iOiJodHRwczpcL1wva2F0b3dpY2tpbm90YXJpdXN6LnBsXC93cC1jb250ZW50XC91cGxvYWRzXC8yMDIxXC8wM1wvbWFya2VyLTAyYi5wbmciLCJsYXQiOiI1MC4yNjk1MzkzMDcwNDc2NiIsImxuZyI6IjE5LjAwMjk2NTg4Mzk3MzM0IiwiY2l0eSI6IiIsInN0YXRlIjoiIiwiY291bnRyeSI6IiIsIm9uY2xpY2tfYWN0aW9uIjoibWFya2VyIiwicmVkaXJlY3RfY3VzdG9tX2xpbmsiOiIiLCJtYXJrZXJfaW1hZ2UiOiIiLCJvcGVuX25ld190YWIiOiJ5ZXMiLCJwb3N0YWxfY29kZSI6IiIsImRyYWdnYWJsZSI6ZmFsc2UsImluZm93aW5kb3dfZGVmYXVsdF9vcGVuIjpmYWxzZSwiYW5pbWF0aW9uIjoiQk9VTkNFIiwiaW5mb3dpbmRvd19kaXNhYmxlIjp0cnVlLCJ6b29tIjo1LCJleHRyYV9maWVsZHMiOiIifSwiY2F0ZWdvcmllcyI6W3siaWQiOiIyIiwibmFtZSI6IlByenlzdGFua2kiLCJ0eXBlIjoiY2F0ZWdvcnkiLCJleHRlbnNpb25fZmllbGRzIjpbXSwiaWNvbiI6Imh0dHBzOlwvXC9rYXRvd2lja2lub3Rhcml1c3oucGxcL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMjFcLzAzXC9tYXJrZXItMDJiLnBuZyJ9XSwiY3VzdG9tX2ZpbHRlcnMiOiIifSx7ImlkIjoiNyIsInRpdGxlIjoiUGFya2luZyBLYXRvd2ljZSBCdXNpbmVzcyBQb2ludCIsImFkZHJlc3MiOiIiLCJzb3VyY2UiOiJtYW51YWwiLCJjb250ZW50IjoiUGFya2luZyBLYXRvd2ljZSBCdXNpbmVzcyBQb2ludCIsImxvY2F0aW9uIjp7Imljb24iOiJodHRwczpcL1wva2F0b3dpY2tpbm90YXJpdXN6LnBsXC93cC1jb250ZW50XC91cGxvYWRzXC8yMDIxXC8wM1wvbWFya2VyLTAzLnBuZyIsImxhdCI6IjUwLjI2ODkyNzcyNDAzNjEwNCIsImxuZyI6IjE5LjAwODYxMTc0MDgxNjc2NSIsImNpdHkiOiIiLCJzdGF0ZSI6IiIsImNvdW50cnkiOiIiLCJvbmNsaWNrX2FjdGlvbiI6Im1hcmtlciIsInJlZGlyZWN0X2N1c3RvbV9saW5rIjoiIiwibWFya2VyX2ltYWdlIjoiIiwib3Blbl9uZXdfdGFiIjoieWVzIiwicG9zdGFsX2NvZGUiOiIiLCJkcmFnZ2FibGUiOmZhbHNlLCJpbmZvd2luZG93X2RlZmF1bHRfb3BlbiI6ZmFsc2UsImFuaW1hdGlvbiI6IkJPVU5DRSIsImluZm93aW5kb3dfZGlzYWJsZSI6dHJ1ZSwiem9vbSI6NSwiZXh0cmFfZmllbGRzIjoiIn0sImNhdGVnb3JpZXMiOlt7ImlkIjoiMyIsIm5hbWUiOiJQYXJraW5nIiwidHlwZSI6ImNhdGVnb3J5IiwiZXh0ZW5zaW9uX2ZpZWxkcyI6W10sImljb24iOiJodHRwczpcL1wva2F0b3dpY2tpbm90YXJpdXN6LnBsXC93cC1jb250ZW50XC91cGxvYWRzXC8yMDIxXC8wM1wvbWFya2VyLTAzLnBuZyJ9XSwiY3VzdG9tX2ZpbHRlcnMiOiIifSx7ImlkIjoiOCIsInRpdGxlIjoiTm90YXJpdXN6IE1hcnRhIENob2xld2EiLCJhZGRyZXNzIjoiXHUwMTVhY2llZ2llbm5lZ28gMlwvMiwgNDAtMTE0LCBLYXRvd2ljZSwgUG9sYW5kIiwic291cmNlIjoibWFudWFsIiwiY29udGVudCI6Ik5vdGFyaXVzeiBNYXJ0YSBDaG9sZXdhIiwibG9jYXRpb24iOnsiaWNvbiI6Imh0dHBzOlwvXC9rYXRvd2lja2lub3Rhcml1c3oucGxcL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMjFcLzAzXC9tYXJrZXItMDEucG5nIiwibGF0IjoiNTAuMjcxNzQ3MjIyNzA2MDUiLCJsbmciOiIxOS4wMDg0NDU3MjUxNDA5MyIsImNpdHkiOiJLYXRvd2ljZSIsInN0YXRlIjoiXHUwMTVhbFx1MDEwNXNraWUiLCJjb3VudHJ5IjoiUG9sYW5kIiwib25jbGlja19hY3Rpb24iOiJtYXJrZXIiLCJyZWRpcmVjdF9jdXN0b21fbGluayI6IiIsIm1hcmtlcl9pbWFnZSI6IiIsIm9wZW5fbmV3X3RhYiI6InllcyIsInBvc3RhbF9jb2RlIjoiIiwiZHJhZ2dhYmxlIjpmYWxzZSwiaW5mb3dpbmRvd19kZWZhdWx0X29wZW4iOmZhbHNlLCJhbmltYXRpb24iOiJCT1VOQ0UiLCJpbmZvd2luZG93X2Rpc2FibGUiOnRydWUsInpvb20iOjUsImV4dHJhX2ZpZWxkcyI6IiJ9LCJjYXRlZ29yaWVzIjpbeyJpZCI6IjEiLCJuYW1lIjoiU2llZHppYmEiLCJ0eXBlIjoiY2F0ZWdvcnkiLCJleHRlbnNpb25fZmllbGRzIjpbXSwiaWNvbiI6Imh0dHBzOlwvXC9rYXRvd2lja2lub3Rhcml1c3oucGxcL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMjFcLzAzXC9tYXJrZXItMDEucG5nIn1dLCJjdXN0b21fZmlsdGVycyI6IiJ9LHsiaWQiOiI5IiwidGl0bGUiOiJQYXJraW5nIDNRdWJlcyIsImFkZHJlc3MiOiIiLCJzb3VyY2UiOiJtYW51YWwiLCJjb250ZW50IjoiUGFya2luZyAzUXViZXMiLCJsb2NhdGlvbiI6eyJpY29uIjoiaHR0cHM6XC9cL2thdG93aWNraW5vdGFyaXVzei5wbFwvd3AtY29udGVudFwvdXBsb2Fkc1wvMjAyMVwvMDNcL21hcmtlci0wMy5wbmciLCJsYXQiOiI1MC4yNzE5OTcwODMzMTcxOCIsImxuZyI6IjE5LjAwODYzNjc5OTU2MDA5IiwiY2l0eSI6IiIsInN0YXRlIjoiIiwiY291bnRyeSI6IiIsIm9uY2xpY2tfYWN0aW9uIjoibWFya2VyIiwicmVkaXJlY3RfY3VzdG9tX2xpbmsiOiIiLCJtYXJrZXJfaW1hZ2UiOiIiLCJvcGVuX25ld190YWIiOiJ5ZXMiLCJwb3N0YWxfY29kZSI6IiIsImRyYWdnYWJsZSI6ZmFsc2UsImluZm93aW5kb3dfZGVmYXVsdF9vcGVuIjpmYWxzZSwiYW5pbWF0aW9uIjoiQk9VTkNFIiwiaW5mb3dpbmRvd19kaXNhYmxlIjp0cnVlLCJ6b29tIjo1LCJleHRyYV9maWVsZHMiOiIifSwiY2F0ZWdvcmllcyI6W3siaWQiOiIzIiwibmFtZSI6IlBhcmtpbmciLCJ0eXBlIjoiY2F0ZWdvcnkiLCJleHRlbnNpb25fZmllbGRzIjpbXSwiaWNvbiI6Imh0dHBzOlwvXC9rYXRvd2lja2lub3Rhcml1c3oucGxcL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMjFcLzAzXC9tYXJrZXItMDMucG5nIn1dLCJjdXN0b21fZmlsdGVycyI6IiJ9XSwic3R5bGVzIjoiW1xyXG4gICAge1xyXG4gICAgICAgIFwiZmVhdHVyZVR5cGVcIjogXCJhbGxcIixcclxuICAgICAgICBcImVsZW1lbnRUeXBlXCI6IFwiZ2VvbWV0cnlcIixcclxuICAgICAgICBcInN0eWxlcnNcIjogW1xyXG4gICAgICAgICAgICB7XHJcbiAgICAgICAgICAgICAgICBcInZpc2liaWxpdHlcIjogXCJvblwiXHJcbiAgICAgICAgICAgIH1cclxuICAgICAgICBdXHJcbiAgICB9LFxyXG4gICAge1xyXG4gICAgICAgIFwiZmVhdHVyZVR5cGVcIjogXCJhbGxcIixcclxuICAgICAgICBcImVsZW1lbnRUeXBlXCI6IFwibGFiZWxzLnRleHRcIixcclxuICAgICAgICBcInN0eWxlcnNcIjogW1xyXG4gICAgICAgICAgICB7XHJcbiAgICAgICAgICAgICAgICBcInZpc2liaWxpdHlcIjogXCJvblwiXHJcbiAgICAgICAgICAgIH1cclxuICAgICAgICBdXHJcbiAgICB9LFxyXG4gICAge1xyXG4gICAgICAgIFwiZmVhdHVyZVR5cGVcIjogXCJhbGxcIixcclxuICAgICAgICBcImVsZW1lbnRUeXBlXCI6IFwibGFiZWxzLmljb25cIixcclxuICAgICAgICBcInN0eWxlcnNcIjogW1xyXG4gICAgICAgICAgICB7XHJcbiAgICAgICAgICAgICAgICBcInZpc2liaWxpdHlcIjogXCJvblwiXHJcbiAgICAgICAgICAgIH1cclxuICAgICAgICBdXHJcbiAgICB9LFxyXG4gICAge1xyXG4gICAgICAgIFwiZmVhdHVyZVR5cGVcIjogXCJhZG1pbmlzdHJhdGl2ZVwiLFxyXG4gICAgICAgIFwiZWxlbWVudFR5cGVcIjogXCJnZW9tZXRyeVwiLFxyXG4gICAgICAgIFwic3R5bGVyc1wiOiBbXHJcbiAgICAgICAgICAgIHtcclxuICAgICAgICAgICAgICAgIFwidmlzaWJpbGl0eVwiOiBcIm9uXCJcclxuICAgICAgICAgICAgfVxyXG4gICAgICAgIF1cclxuICAgIH0sXHJcbiAgICB7XHJcbiAgICAgICAgXCJmZWF0dXJlVHlwZVwiOiBcImFkbWluaXN0cmF0aXZlXCIsXHJcbiAgICAgICAgXCJlbGVtZW50VHlwZVwiOiBcImxhYmVsc1wiLFxyXG4gICAgICAgIFwic3R5bGVyc1wiOiBbXHJcbiAgICAgICAgICAgIHtcclxuICAgICAgICAgICAgICAgIFwidmlzaWJpbGl0eVwiOiBcIm9uXCJcclxuICAgICAgICAgICAgfVxyXG4gICAgICAgIF1cclxuICAgIH0sXHJcbiAgICB7XHJcbiAgICAgICAgXCJmZWF0dXJlVHlwZVwiOiBcImFkbWluaXN0cmF0aXZlXCIsXHJcbiAgICAgICAgXCJlbGVtZW50VHlwZVwiOiBcImxhYmVscy50ZXh0LmZpbGxcIixcclxuICAgICAgICBcInN0eWxlcnNcIjogW1xyXG4gICAgICAgICAgICB7XHJcbiAgICAgICAgICAgICAgICBcImNvbG9yXCI6IFwiIzQ0NDQ0NFwiXHJcbiAgICAgICAgICAgIH1cclxuICAgICAgICBdXHJcbiAgICB9LFxyXG4gICAge1xyXG4gICAgICAgIFwiZmVhdHVyZVR5cGVcIjogXCJsYW5kc2NhcGVcIixcclxuICAgICAgICBcImVsZW1lbnRUeXBlXCI6IFwiYWxsXCIsXHJcbiAgICAgICAgXCJzdHlsZXJzXCI6IFtcclxuICAgICAgICAgICAge1xyXG4gICAgICAgICAgICAgICAgXCJjb2xvclwiOiBcIiNmMmYyZjJcIlxyXG4gICAgICAgICAgICB9XHJcbiAgICAgICAgXVxyXG4gICAgfSxcclxuICAgIHtcclxuICAgICAgICBcImZlYXR1cmVUeXBlXCI6IFwicG9pXCIsXHJcbiAgICAgICAgXCJlbGVtZW50VHlwZVwiOiBcImFsbFwiLFxyXG4gICAgICAgIFwic3R5bGVyc1wiOiBbXHJcbiAgICAgICAgICAgIHtcclxuICAgICAgICAgICAgICAgIFwidmlzaWJpbGl0eVwiOiBcIm9mZlwiXHJcbiAgICAgICAgICAgIH1cclxuICAgICAgICBdXHJcbiAgICB9LFxyXG4gICAge1xyXG4gICAgICAgIFwiZmVhdHVyZVR5cGVcIjogXCJyb2FkXCIsXHJcbiAgICAgICAgXCJlbGVtZW50VHlwZVwiOiBcImFsbFwiLFxyXG4gICAgICAgIFwic3R5bGVyc1wiOiBbXHJcbiAgICAgICAgICAgIHtcclxuICAgICAgICAgICAgICAgIFwic2F0dXJhdGlvblwiOiAtMTAwXHJcbiAgICAgICAgICAgIH0sXHJcbiAgICAgICAgICAgIHtcclxuICAgICAgICAgICAgICAgIFwibGlnaHRuZXNzXCI6IDQ1XHJcbiAgICAgICAgICAgIH1cclxuICAgICAgICBdXHJcbiAgICB9LFxyXG4gICAge1xyXG4gICAgICAgIFwiZmVhdHVyZVR5cGVcIjogXCJyb2FkLmhpZ2h3YXlcIixcclxuICAgICAgICBcImVsZW1lbnRUeXBlXCI6IFwiYWxsXCIsXHJcbiAgICAgICAgXCJzdHlsZXJzXCI6IFtcclxuICAgICAgICAgICAge1xyXG4gICAgICAgICAgICAgICAgXCJ2aXNpYmlsaXR5XCI6IFwic2ltcGxpZmllZFwiXHJcbiAgICAgICAgICAgIH1cclxuICAgICAgICBdXHJcbiAgICB9LFxyXG4gICAge1xyXG4gICAgICAgIFwiZmVhdHVyZVR5cGVcIjogXCJyb2FkLmFydGVyaWFsXCIsXHJcbiAgICAgICAgXCJlbGVtZW50VHlwZVwiOiBcImxhYmVscy5pY29uXCIsXHJcbiAgICAgICAgXCJzdHlsZXJzXCI6IFtcclxuICAgICAgICAgICAge1xyXG4gICAgICAgICAgICAgICAgXCJ2aXNpYmlsaXR5XCI6IFwib2ZmXCJcclxuICAgICAgICAgICAgfVxyXG4gICAgICAgIF1cclxuICAgIH0sXHJcbiAgICB7XHJcbiAgICAgICAgXCJmZWF0dXJlVHlwZVwiOiBcInRyYW5zaXRcIixcclxuICAgICAgICBcImVsZW1lbnRUeXBlXCI6IFwiYWxsXCIsXHJcbiAgICAgICAgXCJzdHlsZXJzXCI6IFtcclxuICAgICAgICAgICAge1xyXG4gICAgICAgICAgICAgICAgXCJ2aXNpYmlsaXR5XCI6IFwib2ZmXCJcclxuICAgICAgICAgICAgfVxyXG4gICAgICAgIF1cclxuICAgIH0sXHJcbiAgICB7XHJcbiAgICAgICAgXCJmZWF0dXJlVHlwZVwiOiBcIndhdGVyXCIsXHJcbiAgICAgICAgXCJlbGVtZW50VHlwZVwiOiBcImFsbFwiLFxyXG4gICAgICAgIFwic3R5bGVyc1wiOiBbXHJcbiAgICAgICAgICAgIHtcclxuICAgICAgICAgICAgICAgIFwiY29sb3JcIjogXCIjY2JjYmNiXCJcclxuICAgICAgICAgICAgfSxcclxuICAgICAgICAgICAge1xyXG4gICAgICAgICAgICAgICAgXCJ2aXNpYmlsaXR5XCI6IFwib25cIlxyXG4gICAgICAgICAgICB9XHJcbiAgICAgICAgXVxyXG4gICAgfVxyXG5dIiwibGlzdGluZyI6IiIsIm1hcmtlcl9jbHVzdGVyIjoiIiwibWFwX3Byb3BlcnR5Ijp7Im1hcF9pZCI6IjEiLCJkZWJ1Z19tb2RlIjpmYWxzZX19
Doskonała lokalizacja w Katowicach

Dojazd do Kancelarii Notarialnej Notariusz Marta Cholewa

Korzystna lokalizacja Kancelarii i dobrze zorganizowana komunikacja miejska pozwalają na łatwy i wygodny dojazd ze wszystkich dzielnic Katowic oraz pobliskich miast regionu jak: Chorzów, Gliwice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza.

Przy wejściu do budynku znajdują się oznaczone miejsca parkingowe przeznaczone wyłącznie dla klientów kancelarii notarialnej.

Lokalizację kancelarii notarialnej, parkingów oraz przystanków komunikacji miejskiej prezentuje powyższa mapa. Dojazd mogą Państwo wyznaczyć klikając tutaj.

Bezpłatna Konsultacja

533 190 060

Telefon do Kancelarii

32 13 12 820

Wyślij wiadomość

[email protected]

Adres Kancelarii

ul. Ściegiennego nr 2/2 40-113 Katowice (budynek 3Qubes przy Silesia City Center) piętro drugie winda

Godziny Urzędowania

pn: 10:00 - 18:00 wt-czw: 9:00 - 18:00 pt: 09:00 – 16:00 Zadzwoń by umówić się poza godzinami urzędowania Kancelarii

Dane Firmowe

Nr rachunku bankowego:
26 1050 1214 1000 0092 8407 3534

Nr rachunku depozytowego
11 1050 1214 1000 0092 8407 5356

NIP: 993 054 4874
REGON: 364803062

Skontaktuj się teraz

Wyślij wiadomość, korzystając z poniższego formularza. Odpowiemy najszybciej, jak będzie to możliwe.